Adatkezelési tájékoztató

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Adatkezelő: Prelement Home Kft. (székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 57.; cégjegyzékszám: 01-09-375229, e-mail cím: info@prelement.hu).

Érintett: jelenti az Adatkezelő Potenciális Ügyfelét vagy Ügyfelét, aki az Adatkezelő szolgáltatásait (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe veszi, azok igénybevételében érdekelt vagy azok iránt érdeklődik.

Potenciális Ügyfél az a természetes személy, aki az Adatkezelő ajánlatának vagy egyéb információ igénylésének érdekében adja meg a személyes adatait.

Ügyfél az a Potenciális Ügyfél, aki az Adatkezelővel az adatkezelő valamely szolgáltatása vonatkozásában szerződést köt.

Személyes Adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ.

1.1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő az adatvédelmi szabályozásra tekintettel tájékoztassa az Érintettet az Adatkezelő által folytatott adatkezelések legfontosabb körülményeiről.

1.2. Az Adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

1.3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad.

1.4. Az Adatkezelő:

  • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
  • által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és azok kezelését csak a szükségesre korlátozza („adattakarékosság”);
  • által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek („pontosság”);
  • a személyes adatok olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
  • a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága („integritás és bizalmas jelleg”).

1.5. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
  • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április ) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – („GDPR”);
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – („Infotv”);

1.6. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – („Ptk”).

1.7. Az Adatkezelési Tájékoztató és az Adatkezelő adatkezelésével összefüggő egyéb információ elérhető az Adatkezelő honlapján https://prelement.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ (továbbiakban: Honlap).

1.8. Amennyiben kérdése merülne fel az Adatkezelési Tájékoztatóval vagy az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba kollégánkkal a kapcsolat@prelement.hu e-mail elérhetőségen.

 

2. ADATKEZELÉS

2.1. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a lehető legszükségesebbre korlátozza az általa végzett személyes adatkezeléseket, ugyanakkor bizonyos személyes adatok kezelése elkerülhetetlen. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, valamint azokat az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat, amelyek az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződéses viszony során keletkeznek az Érintett adatigénylésével, az Adatkezelő ajánlattételével vagy a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban. Adatkezelő az alábbi személyes adatokat – az ott megjelölt jogalap alapján és célok érdekében – kezeli:

2.2. Általános kapcsolattartási adatok

 • Adatkezelés célja: A Potenciális Ügyfelekkel való kapcsolattartás érdekében történő személyes adatkezelése. A Potenciális Ügyfél telefonon, e-mailen, a Honlapon, közösségi média weboldalakon, egyéb digitális médiacsatornákon vagy személyesen adhatja meg a személyes adatait az Adatkezelőnek, hogy további információt vagy árajánlatot kérjen az Adatkezelő Szolgáltatásaival kapcsolatban.
 • Kezelt személyes adatok köre: teljes név, e-mail cím, telefonszám (amennyiben az Érintett azt önkéntesen megadja), felek közötti írott kommunikáció, beleértve az Érintett által annak keretében Adatkezelő rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot és az azokban rögzített személyes adatokat.
 • Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pont).
 • Adatkezelés időtartama: A kapcsolattartási adatokat a felek közötti üzleti kapcsolat megszűnését követő tíz év elteltével törli az Adatkezelő. Amennyiben a felek között nem jön létre üzleti kapcsolat, úgy az adatokat azok megadását követő tíz év elteltével törli az Adatkezelő.
 • Külföldi adattovábbítás: Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja külföldre.

Adattovábbítás: Amennyiben a pontos ajánlatadáshoz szükséges az Adatkezelő gyártó partnerének megkeresése, úgy az Adatkezelő az Érintett egyidejű tájékoztatása mellett továbbíthatja az Érintett által rendelkezésre bocsátott építészeti engedélyes vagy kiviteli terveket az Adatkezelő lengyelországi székhelyű gyártó partnerének a thomas preafab Miedzyrzecz S.o.o-nak (székhely: ul. Budawlanych 9, 66-300 Miedzyrzecz, Lengyelország, cégnyilvántartási szám: 0000191574, adószám: 596-10-00-357, e-mail elérhetőség: miedzyrzecz@thomas-gruppe.pl) mint adatfeldolgozónak. A tervek továbbítása úgy történik, hogy azokon az Adatfeldolgozó felismerhetetlenné és visszaállíthatatlanná tesz minden olyan az Érintettre vagy harmadik személyre vonatkozó személyes adatot, amely a tervek értelmezéséhez nem feltétlenül szükséges. A fentiek szerint jogosult Adatkezelő a terveket a vele szerződéses kapcsolatban álló magyar építész statikus tervező részére továbbítani.

2.3. Szerződéskötési eljárás

 • Adatkezelés célja: Személyes adatok kezelése az Ügyfelekkel való szerződés megkötés érdekében. Ha a Potenciális Ügyfél elfogadja az Adatkezelő ajánlatát, úgy a felek között létrejövő szerződés megkötése érdekében szükséges megadnia minden olyan adatot, amely a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges.
 • Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, személyigazolvány száma, adóazonosító jel, kiválasztott Szolgáltatás és arra vonatkozó adatok, felek közötti kommunikáció.
 • Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, illetve a szerződés megkötését követően az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az  Érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) b) pont).
 • Adatkezelés időtartama: A kapcsolattartási adatokat a felek közötti üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 év elteltével törli az Adatkezelő (általános elévülési idő). A szerződésben szereplő személyes adatokat 20 évig tároljuk, a kapcsolódó adatbázisokban szereplő személyes adatokat 5 év elteltével töröljük (általános elévülési idő).
 • Adatszolgáltatás: A szerződés megkötéséhez szükséges, az Ügyfél köteles a személyes adatokat megadni, máskülönben a szerződés nem jöhet létre.
 • Külföldi adattovábbítás: Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja külföldre.

2.4. Marketing megkeresések (Csak amennyiben regisztrációja vagy a honlap használata során az erre vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével, majd az e-mailben kiküldött megerősítő linkre való kattintással kifejezett hozzájárulását adta az ilyen célú megkeresésekhez)

 • Adatkezelés célja:
 1. az Adatkezelő saját termékeinek, szolgáltatásainak ajánlása;
 2. az Adatkezelő egyes termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatban az Érintett számára egyedi  ajánlatok adása, kedvezmények elérhetőségéről, igénybevételének lehetőségéről való tájékoztatása;
 3. az Adatkezelővel kapcsolatos hírekről, az általa szervezett kampányokról, akciókról, rendezvényekről az Érintett informálása, tájékoztatása;
 • Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím.
 • Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulását adta a személyes adatainak kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) a) pont). Az adatkezeléshez adott hozzájárulását az Érintett bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőnek a kapcsolat@prelement.hu e-mail címre küldött e-mail üzenettel.
 • Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatokat, de maximum 10 évig.
 • Külföldi adattovábbítás: A MailChimp szolgáltatást nyújtó The Rocket Science Group LLC d/b/a (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States of America) mint adatfeldolgozó részére. Az adatfeldolgozó honossága szerinti ország az USA-EU adatvédelmi keretmegállapodás alapján létrehozott, úgynevezett Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) minősítéssel rendelkezik, mely megfelelő szintű védelmet biztosít, ezen okból kifolyólag a GDPR 45 cikk (1) bekezdése alapján személyes adatok továbbíthatók a részére.

2.5. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jogosultak vagyunk az Érintett személyes adatait azt követően is kezelni, hogy az Érintett az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, abban az esetben, ha a további adatkezelés

 1. az Adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettség teljesítése céljából,
 2. az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
 3. az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, vagy
 4. olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Felhívjuk továbbá az Érintett figyelmét, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulásának visszavonása a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

3. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

3.1. Eseti jelleggel az Adatkezelő egyéb személyes adatok kezelését is végezheti. Az Adatkezelési Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

3.2. Tájékoztatjuk az Érintettet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a megkereső hatóságnak. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

4. A HONLAPON HASZNÁLT SÜTIKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

4.1. Az Adatkezelő a Honlap használatának elemzése és ezáltal szolgáltatásainak javítása érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) helyez el és olvas vissza az Érintett böngészőjének közreműködéséve Erre azért van szükség, mert ha az Érintett böngészője visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját honlapjának tartalma tekintetében.

4.2. A sütiket az Érintett bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Eszközök/Beállítások” menüjében az „Adatvédelem” beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Pontosabb iránymutatást az alábbi biztonságos online kommunikációról szóló honlapon található: https://wyouronlinechoices.com/hu/ (Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség)

4.3. Az egyes sütikre vonatkozó információk:

NévFunkcióAdat típusaÉlettartam
wp-wpml_current_languageNyomkövető a nyelvi beállítások tárolásához.FunkcionálisMunkamenet hossza
_gid (Google Analytics)Nyomkövető süti a Google Analytics számára, az egyes
látogatások időtartamát követi. Lehetővé teszi az olyan hirdetési funkciók használatát, mint a közönségek,
konverziók, célzás és optimalizálás, valamint a Google
Analytics adatok.
Szöveges24 óra
_gat (Google Analytics)Nyomkövető süti a Google Analytics számára, az egyes
látogatások időtartamát követi. Lehetővé teszi az olyan
hirdetési funkciók használatát, mint a közönségek,
konverziók, célzás és optimalizálás, valamint a Google
Analytics adatok.
Szöveges1 perc
_fbp (Facebook pixel)Lehetővé teszi az olyan hirdetési funkciók használatát,
mint a közönségek, konverziók, célzás és optimalizálás,
valamint a Facebook Analytics adatok.
Szöveges180 nap
PHPSESSIDA süti célja, hogy azonosítsa a felhasználó által a weboldalon elvégzett műveleteket.FunkcionálisMunkamenet hossza
DONEGDPRConsent, DONEGDPRAlertBoxClosedKét DONE.-os cookie tool. Mérni nem mér, csak azt tárolja, hogy mi a cookie beállítása és hogy kell -e látszódnia.FunkcionálisMunkamenet hossza

5. ADATFELDOLGOZÓK

5.1. Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat bízza meg az adatkezelési műveletek során:

 • AC Computing Bt. (székhely: 1035 Budapest, Kerék utca 26., cégjegyzékszám: 01-06-747958) tárhelyszolgáltatás nyújtása.
 • The Rocket Science Group, LLC; (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA; elektronikus elérhetőség: https://mailchimp.com/contact), MailChimp elektronikus direkt marketing szolgáltatás.
 • Absolute Done Kft. (székhely: 1095 Budapest, Gát u. 2 fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-355741) honlapfejlesztés, karbantartás.
 • Thomas Preafab Miedzyrzecz Sp. z o.o. (székhely: ul. Budawlanych 9, 66-300 Miedzyrzecz, Lengyelország., cégjegyzékszám: 0000191574), az Adatkezelő által kínált szolgáltatáshoz szükséges terméket gyártó vállalkozás. Adatfeldolgozási tevékenység: Érintett által rendelkezésre bocsátott tervek értelmezése a gyártási anyagigény kiszámítása céljából.
 • Az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló magyarországi statikus tervezőmérnökök. Az ilyen Adatfeldolgozó részére történő adattovábbításról, az Adatfeldolgozó személyéről az Adatkezelő az adatok továbbításával egyidejűleg tájékoztatja az Érintettet. Adatfeldolgozási tevékenység: az Érintett által rendelkezésre bocsátott tervek elemzése az Adatfeldolgozó által alkalmazott építőipari technológia megvalósíthatóságának ellenőrzése és ajánlatadás céljából.

 

6. HARMADIK SZEMÉLYEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

6.1. Amennyiben az Érintett harmadik személyek személyes adatait adja meg, az Érintett kötelessége annak biztosítása, hogy az adatközléshez szükséges hozzájárulást beszerezze vagy az egyéb jogalapot teljesítse, és értesítse az Adatkezelőt az ezzel kapcsolatos bármely változás esetén. Az Érintettnek tartózkodnia kell harmadik személyek személyes adatainak átadásától, kivéve, ha az adatközlés az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges. Kizárólag az Érintett felelős ezen harmadik személyek személyes adatainak kezeléséért.

 

7. ADATBIZTONSÁG

7.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és – figyelembe véve a technológia állását, valamint a személyes adatok jellegét és a kockázatokat – megtesz minden olyan intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, illetve véd a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen, legyen szó akár emberi tevékenységről, fizikai vagy környezeti hatásról. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

8. JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

8.1. Az Érintettnek joga van: Tájékoztatás kérése, hozzáférés:

Az Érintett a kapcsolat@prelement.hu e-mail címen bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:

 1. az adatkezelés céljai,
 2. az érintett személyes adatok kategóriái,
 3. címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
 4. a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
 5. személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és a ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
 6. panasz benyújtásának joga,
 7. annak tényéről, hogy az Érintett személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár (az Adatkezelő sem profilalkotást sem automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz).

Az Adatkezelő a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles megadni. Az Adatkezelő válaszát elsősorban olyan formában küldi, ahogy a tájékoztatás iránti kérés érkezett, ezért szóban előterjesztett kérelem esetén kérjük, hogy külön jelezze, ha válaszunkat írásban kéri.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adott naptári évben adott első tájékoztatás ingyenes. Ugyanazon adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatásért jogosultak vagyunk ügyintézési díjat felszámítani, feltéve, hogy az ismételt tájékoztatás során jogsértés nem volt megállapítható, illetve az adatok helyesbítésére nem került sor. Az ismételt kérelem díj: 2000,- Ft.

8.1.2. Személyes adatai helyesbítésének kérése

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adatot az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy az Érintett adatait helyesbítjük.

8.1.3. Személyes adatainak törlése

A kezelt személyes adatot az Adatkezelő törli, ha

 1. az adat kezelése jogellenes;
 2. az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
 4. az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért az Adatkezelő gyűjtötte;
 5. a személyes adatot jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell.

8.1.4. Személyes adatainak zárolása

Törlés helyett az Adatkezelő korlátozza az Érintett személyes adatai kezelését az alábbi esetekben:

 1. ha az Érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig az adatok helyességét ellenőrizzük);
 2. ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett a személyes adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 3. ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli.
 4. ha az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az Érintett, vagy az Adatkezelő jogos érdekei élveznek-e elsőbbséget az adott esetben).

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

8.1.5. Tiltakozás

Az Érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha úgy ítéli meg, hogy adatait – erre vonatkozó hozzájárulás hiányában – az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés céljára használja fel vagy ilyen célból továbbítja másnak. Az Érintett tiltakozhat továbbá a személyes adatai kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogalapja kizárólag az Adatkezelő jogaink érvényesítése (pl. az Érintettel szemben fennálló követelés behajtása). Ebben az esetben az Adatkezelő személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett tiltakozását írásban az Adatkezelő fenti, 1. pontban megadott elérhetőségei valamelyikére küldheti el akként, hogy leveléből az Adatkezelő az Érintett személyazonosságát kétséget kizárólag megállapíthassa. Levelében kérjük, hogy fejtse ki, mi a tiltakozásának az oka. Az Adatkezelő tiltakozását a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, és eredményéről írásban tájékoztatja. Kérjük, hogy levelében azt a postai címet vagy e-mail címet is adja meg, ahová az Adatkezelő válaszát küldhetjük. Ennek hiányában az Adatkezelő az Érintett által korábban megadott elérhetőségek valamelyikére kézbesíti a választ.

Amennyiben az Érintett a válaszban közölt döntéssel nem ért egyet, vagy határidőben nem kap választ, akkor a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

8.1.6. Panasz

Amennyiben az Adatkezelő által végzett adatkezelést magára nézve sérelmesnek tartja, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (NAIH) panaszt terjeszthet elő a NAIH 8.3. pontban rögzített elérhetőségein.

8.1.7. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait kérésére, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérése alapján az Érintettre vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban küldi meg az Adatkezelő az Érintett részére.

8.2. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8.3. Az Érintett joga a jogorvoslathoz:

 • Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel: Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Tel.: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: https://naih.hu/index.html), ha a személyes adatok kezelése a jogait megsértette.
 • Bírósági jogorvoslathoz való jog: A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, az Érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették az adatvédelmi szabályok szerinti jogait. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Hatályos 2022.09.21-től